KẾ HOẠCH
DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET

 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GD&ĐT V/v hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở GDPT, cơ sở GDTX trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ công văn số 968/SGDĐT-GDPT ngày 27/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo có về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong các trường phổ thông.

Căn cứ công văn số 1116/SGDĐT-GDPT Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2020 V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Giáo viên, học sinh của nhà trường;

Trường tiểu học Yên Sở xây dựng Kế hoạch Dạy học trực tuyến qua Internet như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19;

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2. Yêu cầu

- Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn.

- Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo; máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet; tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.

Trường hợp đặc biệt, học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trên sách giáo khoa và giáo viên kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ huynh học sinh qua điện thoại, tin nhắn, trang web của trường.

- Đối với Cha mẹ học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC

2.1. Đối tượng

100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trường Tiểu học Yên Sở, năm học 2019-2020.

2.2. Nội dung

Áp dụng trong việc ôn tập kiến thức, học nội dung kiến thức mới và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY

3.1. Thời gian:

- Từ ngày 09/4/2020 đến ngày 12/4/2020: Giáo viên hướng dẫn cách vào học trực tuyến cho học sinh và cha mẹ học sinh; Ôn tập các kiến thức cần thiết cho học sinh; Chuẩn bị nội dung bài dạy áp dụng trong thời gian tiếp theo.

- Từ ngày 13/4/2020: GV thực hiện dạy bài mới (từ tuần 21) theo thời khóa biểu của nhà trường.

- Thời gian cụ thể trong mỗi ngày dạy: Do giáo viên chủ nhiệm thống nhất với cha mẹ học sinh để phối hợp thực hiện (Báo cáo và đăng ký thời gian cụ thể với BGH nhà trường).

3.2. Hình thức dạy học:

Dạy học tương tác trực tuyến qua Internet, kết hợp phần giao bài tập và kiểm tra đánh giá qua zalo, facebook…

4. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC

- Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh.

- Được tổ chuyên môn thống nhất trước khi chuyển tải tới học sinh.

5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên Zalo, Gmail cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Đối với lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến, phối hợp với công ty tạo tài khoản miễn phí cho nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch dạy học, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

- Sử dụng trang web, tin nhắn điện tử, Zalo để thông tin đến cha mẹ học sinh và học sinh phương án dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng dịch Covid-19.

6.2. Đối với tổ chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ gửi Ban giám hiệu duyệt vào ngày 10/4/2020;

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tuần (lưu ý phần tinh giản chương trình);

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

6.3. Đối với giáo viên và cán bộ hỗ trợ kỹ thuật

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT; thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học;

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường ;

- Giáo viên: xây dựng và lựa chọn học liệu; cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

- Cán bộ kỹ thuật: Có trách nhiệm nghiên cứu việc dạy học trực tuyến trên website và tập huấn cho toàn thể GV trong nhà trường; quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh, phụ huynh khi cần thiết;

- Giáo viên dạy Tiếng Anh: Hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký vào trang edupia.vn - Tiếng Anh online hàng đầu cho học sinh tiểu học đang được miễn phí tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 hoặc gửi video, clip cho HS học tập.

- Giáo viên Thể dục: Quay clip về dạy học các động tác của bài thể dục phát triển chung gủi vào trang website, zalo nhóm của các lớp cho học sinh tự tập.

- Giáo viên Âm nhạc: Quay clip về dạy học các bài hát gửi vào trang website, zalo nhóm của các lớp cho học sinh tập học hát.

- Giáo viên Mĩ thuật: Quay clip dạy theo các chủ đề gửi vào trang website, zalo nhóm của các lớp cho học sinh thực hành.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh học sinh trong từng tiết học; dạy môn học mình phụ trách và phối hợp chặt chẽ với giáo viên chuyên biệt và hỗ trợ giáo viên chuyên biệt trong công tác quản lí lớp học; chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như quản lí học sinh .

 

* Khi học sinh trở lại trường, giáo viên sẽ rà soát các mức độ học sinh đã đạt được đến đâu để bổ sung kiến thức cho các em.

 

Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet của trường Tiểu học Yên Sở, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường và bộ phận kĩ thuật để kip thời điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./.